منم هیچکس

منم ان کویر سرگردان

منم ان قافله گم شده

در کویر بی نام و نشان

منم هیچکس .هیچکس . هیچکس

هیچکس با هیچکسه در حقیقت

تا دور؟

تا بی نهایت ؟

تا همیشه ؟

ناراحت نباش اینا

حرف دل هیچکس


پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X